Grzegorz Kamiński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Grzegorz Kamiński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu

“Pacta sunt servanda”

(umów należy dotrzymywać)

Komornik sądowy (…) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.*

*art.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1138)

Rewir:

Rewirem komorniczym Komornika Sądowego Grzegorza Kamińskiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Opolu, który obejmuje miasto Opole oraz gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.art.8 ust.5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1138)

Komornikom powierza się (…) następujące zadania:

— wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
— wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
— sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.*

*art.2 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1138)

Komornik ma (…) prawo:

— doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
— na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
— weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.*

 

*art.2 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1138)

Dokumenty

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Grzegorz Kamiński

Kancelaria Komornicza w Opolu

ul. Grunwaldzka 10

45-054 Opole

tel./fax: 77 557 12 02

e-mail: opole.kaminski@komornik.pl

www.komornik-kaminski.pl

Konto bankowe: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

43 16001462 1837 5168 6000 0001

Kancelaria Komornicza czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Komornik przyjmuje interesantów osobiście w czwartek w godzinach od 10:00 do 16:00